เว็บสล็อตออนไลน์ เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต กว่า 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯภูเก็ต แก้ปัญหาของชุมชนเครือข่ายฯ

เว็บสล็อตออนไลน์ เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต กว่า 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯภูเก็ต แก้ปัญหาของชุมชนเครือข่ายฯ

นนี้ (6มี.ค.) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เครือข่าย เว็บสล็อตออนไลน์ สิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต นำโดย นายสินชัย เพราะจีน นายสุภาพ บู่ทอง และนายสมจินต์ ชูช่วย คณะทำงานเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต และชาวบ้านจำนวน กว่า 100 คนพร้อมด้วยแผ่นป้ายข้อความต่างๆ  อาทิ ไม่ได้รับจ้างใครมา เดือดร้อนจริงๆ ถึงมาขอความช่วยเหลือจากท่าน ไม่ได้รับจ้างใครมา เดือดร้อนจริงๆ แค่ขอที่อยู่อาศัย พูดแบบนี้กับชาวบ้านได้อย่างไร (เราคือผู้เสียภาษีเช่นกัน) เป็นต้นได้เดินทางมายื่นหนังสือแก่จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้แก้ปัญหาของชุมชนเครือข่ายฯ และเปลี่ยนตัวปลัดอำเภอเมืองภูเก็ตที่ดูแลเรื่องดังกล่าว ถึงนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการภูเก็ต โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทน เนื่องจากผู้ว่าฯ ติดราชการที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยยืนยันว่าจะขอรอพบผู้ว่าฯ แม้นานแค่ไหนก็รอได้และจะปักหลักรออย่างเรียบร้อยภายในศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

อย่างไรก็ตามเนื้อหาในหนังสือที่ยื่นร้องเรียน 

ระบุว่า ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2558 เข้าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐซึ่งได้ดำเนินการสำรวจแล้ว โดยสภาพทั่วไปของที่ดินปัจจุบันมีราษฎรเข้าไปครอบครองอยู่อาศัยแล้วจำนวน 23 ชุมชน พื้นที่ที่จะจัดทำโครงการตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานดำเนินการแก้ไขปัญหา และที่ประชุมได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ดำเนินการตรวจสอบจัดทำข้อมูล และให้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจ

ต่อมาในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ตัวแทนชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจึงได้ติดตามผลการดำเนินการ และความคืบหน้าจากปลัดอำเภอเมืองภูเก็ตที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม แต่ปรากฏว่าปลัดอำเภอคนดังกล่าวได้มีทัศนะและพฤติกรรมที่เป็นอคติต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา และได้พูดทำนองว่า เป็นการรับจ้างมาก และเพื่อให้การแก้ปัญหาดังกล่าวลุล่วงทางเครือข่ายฯ ขอเสนอแนวทางให้ผู้ว่าฯ ตรวจสอบปลัดอำเภอเมืองภูเก็ตที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับพฤติกรรรมและวาจาได้กล่าวต่อตัวแทนผู้ติดตามความคืบหน้าฯ, ขอให้สั่งการให้นายอำเภอเมืองภูเก็ตดำเนินการตรวจสอบ จัดทำข้อมูล และลงพื้นที่สำรวจ รวมทั้งให้เร่งรัดให้มีแนวทางดำเนินการตรวจสอบ จัดทำข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งเร่งรัดให้มีแนวทางดำเนินการตรวจสอบ จัดทำข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจ และจังหวัดจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุกเดือน

ขณะเดียวกันยังเพื่อต้องการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนต่างๆ ซึ่งข้อเรียกร้อง เช่น ชุมชนสระต้นโพธิ์ ตำบลฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ที่เสนอให้มีการตรวจสอบพื้นที่ตามที่ชุมชนเสนอโดยเร่งด่วน ชุนชนบ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ที่เสนอให้มีการเร่งรัดการออกหนังสือสำคัญที่หลวงพื้นที่ฝังศพชาวเลสะปำและแหลมตุ๊กแก ชุมชนปลากะตักพัฒนา ตำบลรัษฎา อ.เมืองที่เสนอให้จังหวัดมอบหมายให้ อบจ.เข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนโคกโตนด ต.ฉลอง อ.เมือง เสนอให้จังหวัดประสานงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ชุมชนหลังเวทีกลางสะพานหิน เสนอให้จังหวัดเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างเทศบาลกับชุมชน ชุมชนชาวเลราไวย์เสนอให้มีการเร่งรับการตรวจสอบครองหลาโอนและเร่งรัดการจัดงบประมาณการรื้อเขื่อนแนวกันคลื่นและมีการเสนอเพื่อรับรองการอยู่อาศัยในรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชนหรือลักษณะของโฉนดชุมชนโดยให้มีการส่งมอบพื้นที่เพื่อให้ทางจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้เชิญตัวแทนชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

โดยกล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่องโดยได้มีการตั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจกชุมชนต่างๆประชุมร่วมหารือแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจล่าช้าบ้างเนื่องจากต้องใช้เวลาและหลังจากนี้จะได้มีการนัดประชุมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเดือนละครั้งโดยมีตัวแทนชุมชนต่างๆเข้าร่วมด้วย เพื่อให้ทางตัวแทนได้ไปชี้แจงกับประชาชนในชุมชนให้รับทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาและในบางเรื่องที่ประชาชนเรียกร้องทางจังหวัดก็จะดำเนินการให้

ทั้งนี้หลังการประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชนต่างๆ แล้วทางนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปพบกับกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายที่รอฟังผลกระชุมอยู่ใต้ต้นไม้ภายในศาลกลางจังหวัดภูเก็ตทราบ โดยแจ้งว่าขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องที่เดือดร้อน และจะมีการนัดประชุมเพื่อติดตามผลกันอีกครั้งในช่วงก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้  สร้างความพอใจให้กับชาวบ้าน และแยกย้ายกันเดินทางกลับ

องค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวกลางระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับองค์กรที่ซื้อวัคซีน กับบริษัทยาที่ขายวัคซีนให้กับรัฐบาลมีแผนที่จะลงนามในสัญญากับ Moderna ในต้นเดือนหน้าเพื่อเริ่มกระบวนการซื้อและนำเข้าเท่านั้น

ผู้อำนวยการ GPO ยืนยันว่ามีการเขียนข้อตกลงและส่งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อตรวจสอบในสัปดาห์นี้ หลังจากนั้นอาจส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีเพื่อจัดการกับปัญหาที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของ อปท. จากนั้นสามารถลงนามในข้อตกลง สามารถวางคำสั่งซื้อและลูกบอลจะกลิ้งในที่สุด วัคซีน Moderna ตัวแรกคาดว่าจะมีขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปี 2564

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า Phuket Sandbox จะปลอดโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย และผู้ป่วย 52 รายยังอยู่ภายใต้การดูแลและรับการรักษาพยาบาล นายณรงค์ วุณเฑียร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่จะถูกระบุในผู้ถูกกักกันที่เข้ามาในภูเก็ตทางบก เว็บสล็อต